1. Platby za pôsobenie dieťaťa v DFS Cindruška pozostávajú za polrok z dvoch platieb (na dva rôzne účty):

   Členské do OZ DFS Cindruška na školský rok 2017/2018

   suma: 20 eur/polrok

   č. účtu: SK7609000000000334094668

   (Slovenská sporiteľňa)

   správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + členské I. /príp. II. polrok

   Termín platby:

   platbu za I. polrok prosím uhradiť do 30. septembra 2017
   platbu za II. polrok prosím uhradť do 28. februára 2018

   Platbu môžete uhradiť aj jednorazovo na celý rok.

    

   Členovia DFS Cindruška, ktorí sú zároveň aj žiakmi ZUŠ (CPŠ, C1-C8), zaplatia aj nasledovnú platbu:

   Školné do ZUŠ

   suma: pre prípravné štúdium CPŠ - 20 eur/polrok

   pre základné štúdium /C1.-C8.ročník - 30 eur/polrok

   číslo účtu: SK3156000000001640943001 (Prima banka)

   konštantný symbol: 0308

   variabilný symbol: 302

   Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka, ročník

   Termín platby za I. polrok: do 30.10. 2017

   Termín platby za II. polrok: do 31.03.2018

    

    

   FS Majerán: 

   Členské do OZ DFS Cindruška na školský rok 2017/2018

   suma: 40 eur/polrok

   č. účtu: SK7609000000000334094668

   (Slovenská sporiteľňa)

   správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + členské I. /príp. II. polrok

   Termín platby:

   platbu za I. polrok prosím uhradiť do 30. septembra 2017
   platbu za II. polrok prosím uhradť do 28. februára 2018 1. © 2013 OZ Cindruška