1. Platby za pôsobenie dieťaťa v DFS Cindruška pozostávajú za polrok z dvoch platieb (na dva rôzne účty):

   Členské do FZ Cindruška a Majerán na školský rok 2018/2019

   suma: 20 eur/polrok

   č. účtu: SK7609000000000334094668

   (Slovenská sporiteľňa)

   správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + členské I. /príp. II. polrok

   Termín platby:

   platbu za I. polrok prosím uhradiť do 30. septembra 2018
   platbu za II. polrok prosím uhradť do 28. februára 2019

   Platbu môžete uhradiť aj jednorazovo na celý rok.

    

   Členovia DFS Cindruška, ktorí sú zároveň aj žiakmi ZUŠ (CPŠ, C1-C8), zaplatia aj nasledovnú platbu:

   Školné do ZUŠ

   suma: pre prípravné štúdium CPŠ - 20 eur/polrok

   pre základné štúdium /C1.-C8.ročník - 30 eur/polrok

   číslo účtu: SK3156000000001640943001 (Prima banka)

   konštantný symbol: 0308

   variabilný symbol: 302

   Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka, ročník

   Termín platby za I. polrok: do 30.10. 2018

   Termín platby za II. polrok: do 31.03.2019

    

    

   FS Majerán: 

   Členské do FZ Cindruška a Majerán na školský rok 2018/2019

   suma: 40 eur/polrok

   č. účtu: SK7609000000000334094668

   (Slovenská sporiteľňa)

   správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + členské I. /príp. II. polrok

   Termín platby:

   platbu za I. polrok prosím uhradiť do 1. septembra 2018
   platbu za II. polrok prosím uhradť do 28. februára 2019 1. © 2013 OZ Cindruška